Saturday, March 1, 2008

عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد

عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد

*
*
شیفته گان هنرمندهای ِ شهیر خاصه در حوزه ی موسیقی در میان وبلاگ نویس های ایرانی کم نیستند. هستند خیل عظیمی از جماعت ناآگاه که هنرمند مورد نظرشان را تا سرحد ِ "حضرت" هم بالا برده و صبح تا شب فقط و فقط قربان صدقه اش می روند و دریغ از یک بند اثر او را نقد کرده یا کارنامه ی هنری او را بررسی نمایند! این جاست که باید بین آن دسته که زنده گی را وقف هنرمند نموده اند و کارنامه و آثارش را با نقدهای منصفانه و کارشناسانه بررسی کرده اند و این بی خبران، تفاوت قائل شد. ر

**

ادامه ی مطلب در وبلاگ

" دلکده ی آنسه "

*

1386/12/11