Wednesday, January 9, 2008

سایت آقای ترانه ی نوین " شهیار قنبری " متولد نشد

مهرداد آسمانی ، شانتال ، شهیار قنبری ، گوگوش
*
*
سایت " شهیار قنبری " چرا متولد نشد؟

*

آیا جنین ِ چنین سایتی وجود خارجی دارد؟

*به این پرسش ِ قرن در لینک زیر ، پاسخ داده شده است
*
حیاط خلوت
*