Tuesday, March 2, 2010

درسیاهی جنگل به‌سوی نور


عکس بالا در تاریخ ثبت خواهد شد که تحریریه‌ی یک روزنامه‌ی توقیفی این‌چنین پاسخی با حرکات دست و چشم و شادی‌شان به دروغ و تحجر و ریاکاری بدهند. درود بر شما... بزرگترش این‌جا ببینید(+)

*

فروغ می‌گفت: دست‌های‌ام را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد. می‌دانم. می‌دانم. می‌دانم. (تولدی دیگر)

*

از روزگار فروغ تا امروز قرنی نرفته که سال‌هایی گذشته! شاملو می‌گفت: یک شاخه / در سیاهی جنگل / به‌سوی نور / فریاد می‌کشد.

*

همه از اُمید می‌گفتند حتا در سیاه‌ترین و تباه‌ترین شب‌های تاریخ... امروز اما ما پراُمیدتر قدم بر سنگ‌فرش خسته و خون گذاشته‌ایم.

*

1388/12/11