Sunday, December 23, 2007

کریسمس مبارک
کریسمس مبارک


**


**


" تو با من "ناف تو نفله گی من
در روشنای نرماگین یک شبگیر
چشم تو چکامه ی چمان بلند یک چکاوک
ناز ِتو زُهدانی بارور از خرام ثانیه ها
لبان تو پیوستن ِ دو کمان ِ شرم در نخستین بلوغ انسان
تو با من


شعر شرم یک نگاه
تو با من
بلوغ دو خورشید در پیرهن با همه گرماش
خراب خوب خواستن
خوب من
رگ بلند هر شعر من
تو با من چلیپای چار فصل مسیح
تو با من
تو با من
.
.
.
جمعه ، دوم شهریور ماه 1380 خورشیدی