Saturday, August 16, 2008

قوانین اخلاق هنری جهان متمدن


پیوند زیر نوشته‌ای‌ست که در نشریه‌ی اینترنتی
*

«اپیزود»

*

منتشر شده است. ر

**
این پیوند‌ها هم مرتبط با همین حکایت هستند: ر
*
*